Översätt med Google Translate: SwedishFinnish

Ny baslasteffekt i Haparanda

Bolaget, som bildades 1984, ägs sedan 1 juni 2016 till 100 % av Haparanda kommun, efter ett långt och lyckosamt samarbete med Vattenfall. Verket producerar och distribuerar fjärrvärme inom de centrala delarna av Haparanda. Stor del av produktionen sker i Finland och regleras via ett samarbetsavtal med Torneå Energi där det huvudsakliga bränslet är torv.

Produktion sker för närvarande med följande kapacitet:

Baslast
Torneå Energi – ca 8 MW (0-12 MW)
Baslastpanna – 5 MW
Pelletspanna – 2 MW

Spets- och reserv

Som spets och reservkapacitet finns en 10 MW biooljepanna, en 6 MW fossil oljepanna (TPC) samt möjlighet till reserveffekt i form av fossil oljeeffekt från Finland.

Haparanda Värmeverk investerar i en ny biobränsleeldad hetvattenpanna med rökgaskondensering på en tomt vid industriområdet bakom Bilprovningen. Investeringen består av en ny biobränslepanna men även anslutande kulvertledning, mark, byggnader, ackumulator och bränslemottagning. Den totala Investeringsprojektet uppskattas till ca 120 MSEK och kommer att pågå fram till slutet av år 2022.

Allt sedan hösten 2016 har projektet tagit allt tydligare form mot ett nytt modernt och effektivt värmeverk i Haparanda. Förstudien som blev klar under 2017 beskrev med önskvärd tydlighet ett lönsamt investeringsförslag i form av en ny 10 MW med ytterligare 2 MW rökgaskondensator. Ytterligare studier rörande panna- och processutrustning genomfördes under efterföljande år kompletterat med utvärdering av olika möjliga bränslestrategier. Miljötillstånd erhölls i mars 2020 för att elda även farligt avfall såsom kreosotflis och RT-flis etc men efter genomförda bränslestrategier fattade bolagets styrelse beslut om att satsa på standard skogsbränslen. Alla tillstånd är nu på plats och beslut är fattat i styrelsen.

Befintlig panna är från 1984. Den har en mycket enkel form av rökgasrening. Efter 36 års drift är anläggningen sliten. Den blir allt mer kostsam att underhålla. Tittar vi ett antal år fram i tiden ser vi införanden av nya strängare miljövillkor som nuvarande anläggning inte kommer uppfylla. 50 % av tillfört bränsle till gamla pannan, är torv. Importen från Finland är i princip enbart torvbaserad. Bolaget behöver idag köpa utsläppsrätter för 7-8 miljoner kronor årligen för tillstånd att släppa ut koldioxid (CO2) genererat av torvförbränning. En kostnad som undviks med ett nytt klimatsmart biobränsleeldat värmeverk.
Haparanda Värmeverk har under mer än 18 år haft ett nära samarbete med sin avtalspart, det kommunalägda energibolaget Tornion Energia OY, men allt sedan januari 2018 kan de inte längre garantera effekten, som tidigare uppgått till minst 8 MW. Torneå Stad behöver det mesta av effekten själva, under framförallt de kallaste månaderna.

Samarbetet med Torneå Energi kommer fortsätta även om behovet av import kommer minska markant när vi tar vår nya anläggning i drift. Syftet med investeringen är att finna den mest ekonomiskt fördelaktiga, miljövänliga och trygga lösningen för alla Haparandabor och bolagets kunder. Vi satsar på en trygg, långsiktig och framtidssäkrad lösning som innebär lägsta möjliga kostnad för bolaget och dess kunder men även att Haparandaborna kan se framemot en klimatsmart, miljövänlig och kostnadseffektiv värmeleverans som styrs, kontrolleras och säkerställs i Haparanda.

Lite kort om tidplan, i grova drag. Under vårvintern 2021 startar vi upp arbetet med ledningen, vilket beskrivs i separat information nedan. Under våren påbörjas mark och byggarbeten. Pannan levereras och monteras innan snön faller i oktober 2021 och intrimning och övertagande sker under kvartal 4 2022.

Sammanfattningsvis

Genom att energikonvertera till fossilfri produktion av fjärrvärme når vi våra hållbarhetsmål och minskar behovet av dyra utsläppsrätter, till antalet CO2 ca 25000 ton.
Med ett nytt 10 MW värmeverk plus RGK, som klarar en bred bränslemix, minskar vi bränslekostnaderna och garanterar effektbehovet.
Genom ett fokusera på att tydliggöra våra ambitioner på bränslemarknaden skapas nya kontakter och inköpskanaler som möjliggör lyckosamma ömsesidiga avtalsrelationer och prisvärda köp av hållbara bränslen.
Placeringen av det nya verket skapar möjligheter att arbeta med flexibla och ekonomiska bränsleinköp samt möjliggör en ringledning runt staden vilket säkrar att vi kan trycka värmen från två olika håll och vi gör det också mer möjligt att ansluta fler kunder.
Med investering i ett nytt större värmeverk skapas möjligheter att styra sin egen produktion, säkra anställningar och bidra till ökade investeringar i Haparanda.

Pär Gabrielsson
VD

Aktuell information

Haparanda nya miljövänliga värmeverk snart klart! (se filmen på Youtube)

Informationsfolder – Framtidssäkrad och miljövänlig fjärrvärme

Tiedot – Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä ympäristöystävällinen kaukolämpö

Äldre information (i viss mån inaktuell)

Projekt Ny baslasteffekt i Haparanda – Delprojekt ny kuvertledning

Tietoa osahankkeesta Uusi kaukolämpölinja

Annons i Haparandabladet

Områdesinformation

Samrådsunderlag

Neuvonpitoselvitys